SELAMAT DATANG DIBLOG BEJOSENTOSO

Selasa, 22 November 2011

Tsa'labah Kembali Miskin Dikisahkan pada masa Rasulullah saw. hiduplah seorang laki-laki miskin bernama Tsa'labah bersama istrinya. Mereka tinggal di sebuah gubuk dengan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Akan tetapi, Tsa'labah adalah orang yang sangat taat dan rajin beribadah. Setiap waktu dia selalu shalat berjama'ah bersama Rasulullah. Rasululullah saw. seringkali memperhatikan perilaku Tsa'labah yang selalu tergesa-gesa pulang ke rumah setiap selesai shalat. Seringkali Tsa'labah begitu selesai salam dia langsung berdiri dan pulang ke rumahnya, tanpa ikut berdzikir atau shalat sunat terlebih dahulu. Suatu ketika, setelah selasai shalat Rasulullah memanggilnya dan bertanya tentang sebab dia selalu bergegas pulang ke rumah setiap kali selesai shalat berjama'ah. Tsa'labah menjawab, "Ya Rasulullah, saya bergegas pulang karena di rumah istri saya sedang menunggu pakaian yang saya pakai untuk shalat ini. Kami tidak memiliki pakaian yang bagus dan layak untuk shalat kecuali yang sedang saya pakai ini. Jika saya terlambat pulang maka tentu istri saya juga akan terlambat melaksanakan shalat ". Mendengar jawaban dari Tsa'labah tersebut, Rasulullah merasa kasihan kepadanya. Keesokan harinya, Rasulullah kembali memanggilnya dan berkata, "Hai Tsa'labah ini aku hadiahkan seekor kambing untuk kamu pelihara. Kambing ini adalah menjadi milikmu agar nanti bisa membantu kehidupan rumah tanggamu ". Tsa'labah merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Rasulullah pada hadiah yang diberikan kepadanya. Sejak saat itu mulailah Tsa'labah mengelola kambingnya dengan baik dengan tetap taat menjalankan ibadah berjama'ah setiap waktu. Berkat do'a Rasulullah kambing Tsa'labh berkembang dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Jumlah kambingnya kian bertambah banyak seiring berjalannya waktu. Kehidupannya mulai berubah, dia tidak lagi seorang yang miskin dan hidup kekurangan. Tsa'labah sudah menjadi orang kaya dan disegani. Kondisi seperti ini membuat Tsa'labah mulai disibukan untuk mengelola kambingnya dan hartanya yang banyak. Akibatnya secara perlahan-lahan aktifitas ibadahnya juga mulai menurun. Jika sebelum dia memiliki kekayaan, dia selalu shalat berjam'ah setiap waktu, namun setelah kekayaannya bertambah dia sudah jarang terlihat berjama'ah. Suatu ketika, Rasulullah memanggilnya dan bertanya tantang sebab kenapa dia sudah jarang ke masjid untuk shalat berjama'ah. Tsa'labah menjawab, "Saya sekarang sibuk mengurus dan mengembalakan ternak ya Rasulullah". Rasulullah kemudian menasehatinya agar bersyukur dengan cara meningkatkan ibadah kepada Allah, dan jangan sampai dilalaikan oleh kekayaan. Rasulullah juga menasehatinya agar zakat ternaknya sesuai aturan syari'at. Akan tetapi, kondisi Tsa'labah tidak berubah setelah menerima nasehat Rasulullah. Bahkan dia semakin jarang terlihat shalat berjama'ah dan zakat yang diminta Rasulullah tidak pernah dia keluarkan. Puncak dari keingkaran Tsa'labah adalah dia tidak pernah lagi ke masjid untuk shalat berjam'ah bahkan sering lalai dalam shalat. Rasulullah kembali mengingatkan Tsa'labah agar bersyukur dan membayarkan zakat, sebab azab Allah sangat dekat. Namun, Tasa'labah sepertinya tidak menggubris nasehat Rasulullah. Suatu pagi, di saat akan melepaskan ternaknya Tsa'labah terkejut mendapatkan sebagain ternaknya mati secara tiba-tiba. Kondisi seperti ini bertahan setiap pagi, dimana puluhan ternaknya mati tanpa sebab yang jelas. Akhirnya tidak satupun darai ternaknya yang tersisa, bahkan kekayaannya yang lainpun mulai berkurang dan habis. Dalam waktu yang singkat semua kekayaannya lenyap bahkan dia lebih miskin dari sebelumnya. Dari kisah di atas dapat diambil pelajaran; Pertama, bagai yang bersyukur akan nikmat Allah maka pasti Allah akan memberikan tambahan yang lebih banyak dari yang telah diberikan. Akan tetapi jika manusia kafir terhadap nikmat Allah maka Allah akan mendatangkan siksa-Nya. Atau paling tidak Allah akan mencabut keberkahan rezeki yang diberikan-Nya. Allah mengingatkan dalam surat Ibrahim [14]: 7 وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Artinya: "Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu mema` lumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni` mat ) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni `mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." Bagi yang tidak bersyukur Allah menyebutkan sebuah perumpamaan dalam al-Qur'an, surat an-Nahl [16]: 112 وضرب الله مثلا قرية كانت ءامنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Artinya: "Dan Allah membuat sebuah perumpamaan terhadap suatu negeri yang dahulu aman, tentram, rezeki datang dari segala tempat namun negeri itu kemudia kafir terhadap ni'mat Allah maka Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. " Kedua, janganlah seseorang merasa enggan dan merasa dibebani dengan kewajiban zakat. Sebab, zakat bukan hanya bertujuan membersihkan harta dan jiwa dari kotorannya, namun juga akan menambah harta itu sendiri sesuai dengan janji Allah dalam surat Saba '[34]: 39 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين Artinya: "Katakanlah:" Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki -Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya) ". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya." Ketiga, janganlah pernah harta dan kekayaan mambuat kita lalai kepada Allah. Karena, jika manusia lalai mengingat Allah karena disibukan mengurus kekayaan, manusia itu pasti merugi dan akan menyesal di saat kematiannya. Itulah yang diingatkan Allah dalam surat al-Munafiqun [63]: 9 ياأيها الذين ءامنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi."


Tidak ada komentar:

Posting Komentar